Wasif Khalil

مۓ بندێکۓ گارێن سَر

“لۆگ ابێتک اَت گُڑا من آییارا مئیسج کُرت: “ساجد! آیی مس یو

“آییا هما دمانا جئواب دات: “گُڑا بیا نه منی کرّا، کوئیٹها

-من همے بێگاها در آتکان په کوئیٹها. من وتی زندگیئے لهتێن وشترێن وهد همۆدا گوازێنت

بله هما انت که ساجد چه سویڈنا گار اِنت و منی “مس یو” والا مئیسجان جئوابَ ندنت و دو ماه انت آييئے هچ هال نێست ،منا آ وهد گێشتر یات پێداک انت

همِش انت چیزّے وهد پێسر که آييئے اسایلمئے کێس منّگ بوت. ما گل بوتێن که نون آییئے زند گێگ بئیان انت. دو ماه پێسر من آييئے جنێن شهناز و چُک تاهیر و شاهان بُرتنت اسلامابادا سویڈنئے سفارتا، په آیانی ویزهئے کاگدانی جَمه کنگا. ساجد سک گَل و سک وداریگ ات، دێران و رند گۆن وتی جن و چُکّان یکجاه بئیگا

ما دُرست گل اتێن

ساجدئے پنچ سالی بچکا منا گوَشت : “ابّائے کرّا آییپئیڈے هست، منا گوَشتگی وهدے تئو سویڈنا کائے، ترا دئیانی” من آ کۆارێنت: “تئیی پت ترا رَد دئێگا انت آییئے کرّا هچ آییئیڈ نێست”. په راستی ساجدئے کرّا آییپئيڈ نێست اَت -تاهیرا چارت آییپئیڈ وَه نێست پمێشکا آییا گونڈێن واهگے داشت: “من بس ابّائے امبازان بئیگ لۆٹان”. من نزانت که چیزّے ماهان رند آییئے پتئے امباز هم چۆ آییپئیڈا هئیالے بیت

ساجد پمن هم پتے ات، من مُدام هماییئے وڑا بئیگ لۆٹت، من آییئے ملّگ و رئواج، گپّئے جنگ، درست نَکل کُرتنت. گوَ شئے انوگێن گپّے: مئے پٹێل پاڑهئے لۆگئے نزّیکا ما نشت و برگر وارت. لۆگئے نزّیکئے چاه والائے چاه که ساجدا سک وشّ بوتگ‌اَنت، آییا رۆچے دو و سئے رندا منا لازُم دێم دات په “ساجد اسپێشل” ئے گرگ و آرگا

ساجد سکّێن مهروانێن مردمے پمێشکا انگت منی ماتئے دوسترێن چُکّ انت. آييا مارا هم هر وهدا گۆن دۆستیا سۆج و پَنت داتگ. آ منی وشّان کنۆک بوتگ، وهدے من پتئے دستا هکّل وارتگ و زهر بوتگان گڑا ساجدا منا ڈنّا بُرتگ آیسکریم وارێنتگ و وشّان کرتگ

پمێشکا وهدے ساجد لَڈِّت و کوئیٹها شُت گُڑا من شُتان هماییئے کرّا. منا یات انت رمزانئے ماه ات و آ چۆ مُدامی وڑا دپّچ ات گڑا آييا سُبارگا بێکارێن بریانیے اڈ کُرت، من گۆن نادلکشّێن دلے تام چَشت، هچ وشّ نه‌اَت. ساجد ورگ گرادگا سُست اَت، آییئے ورگ وشّ نبوتگ‌انت، من و شهنازا مُدام کلاگَ بست

ساجدا منی سک هئیال داشتگ، منا یات انت وهدے کوئیٹها من تَپی بوتان، ساجد یکویی منی چارگ و هالئے گرگا آتک. ٹسٹئے رپۆرٹانی آیگا رند زانگ بوت که منا ٹاییفایڈ انت. ساجد پرێشان اَت، ڈاکٹر منا شرّ دلگۆش کنگا نه‌اتنت، پمێشکا ساجد یکویی ڈاکٹرانی سرا کوکّارا ات. ائولی برا من ساجد چۆ زهر گرگا دیستگ‌اَت

منی اسکولئے زمانگا، یک رندے پرنسیپلا ساجد لۆٹاێنت په منی شکایت کنگا. وهدے من ساجد اسکولئے تها پُترگا دیست، منی دل کپت. کمّے رندا آ چه پرنسیپلئے آفسا در آتک، منا کلهے چارتی، هچی نگوَشت و شُت. سهتُکێا رند پرنسیپل آتک و منا گوَشتی: “اے وڑێن زانتکارێن مردم چۆن تئیی وڑێن شپێئے برات بوت کنت؟ “من نزانت من پرے گپّا وتی دوستیێن براتئے سرا پهر ببندان اگن وتی نابودیئے سرا پشل ببان

وهدے من لۆگا آتکان، ساجدا منا دیست که من کۆچرا کۆچرا آن گڑا آتک گۆن من انچش گپّی کرت که بزان هچ نبوتگ. منا آییئے اے رئوِشت انچۆ دۆست بوت که من هما رۆچا پئیسله کُرت که چه مرچیا دێم منی وانگئے مکسد وتی براتئے وژنام کنگ انت

باز وهدان رند وهدے من چه یونیورسٹیا پارگ بوتان و گولڈ مئیڈلئے کَٹت گڑا درستان ساری من ساجد فئون کُرت و هال دات. آ سک گَل بوت و منی سرا پهری بست. منی اسلی گولڈ مئیڈل وَه آییئے پهر بندگ و گَل بئیگ ات، منی دلا گوَشت من اے ساهتا آيیا بگلا بکنان بله ارمان که آ چه منا هزاران پند دور سویڈنا ات

من گڈی برا ساجد، هشت سال پێسر دیستگ‌اَت . منا یات انت آ یک سُهبے چه کوئیٹها آتکگ‌ات، مارلبۆرۆے کیسّگا اتی، بۆنژا بانژ ات، من زانت که سک اشتاپیا آتکگ. همے شپا آييئے عمانئے جهاز ات، پاکستانئے نندگ په آییا خطره ات پمێشکا یلهی کنگی اَت. من کسان اتان، من نزانت اے گڈی رند انت که من وتی براتا گندگا آن دگه من آ دان دێران بَگلا کُرتگ‌ات

آ وَه شُت بله ما دراه پرے گپّا گل اتێن که کم چه کم ساجدئے جند اۆدا سلامت بیت. منی پت سکّێن دلێرێن مردمے بله هروهدے یکّێا ساجدئے نام گپت گڑا پتئے چم ارس بوتنت

بازێن وهدے رند 2017 آ آکر باکر ساجد سویڈنا سر بوت و 2019 آ آييئے اسائلم منّگ بوت. ھمے رۆچا که ساجدئے اسائلم منّگ بوتگ‌اَت، پتا منا فئون کُرت و هال دات: “ساجدا اسائلم رستگ .” پت و ما درست پدا گَل بوتێن که نون ساجد سویڈنا بیت و سویڈن انچێن مُلکے که اۆدا په آییا هچ تُرس نێست. بله ما مُپتا گَل اتێن، ساجدا دو ماه نزّیک انت که همۆدا چه گار انت

ساجد مئے کُٹمئے رهشون انت، کماشێن مردم هم آييئے کرّا شَور و سَلاه کنگا رئونت. منی ماتئے دلا ساجد مئے کُٹُمئے جَلوَه انت .منی پت هم زانت که آییئے گپّ و هئیال وزَندار و اَرزِشتدار انت بله ساجدئے دێما اے گپّا هچبر نمنّیت

آ مئے وڑێن ورناهانی پوتّاری، لَبجگ و ناکامێن عشقانی کسّهان هم انچُش گۆش داریت گوَشے مئے دراهێن جێڑهانی گیشێنۆک هما انت، انچێن شوکێن مردمے. ساجدا آیگی انت، اگن په دگران نه، پہ تاهیر و شاهانا. هما انت که ساجد گار انت مئے بندیکئے سر هم گار انت، مارا زێباێن دُنیایا سر بئیگئے واستا بندیکئے سر درگێجگی انت. ھما دُنیا که اۆدا په شاهانا  پتئے آییپئیڈے بیت و تاهیرا اَمبازے

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

Website | + posts

Leave a Comment