Sketch by Fatima Lal

Fatima Lal

من وتی وابا ساجد حسینئے بَزّگی مارِتگ

 من گۆن ساجد حسینا هچ دُچار نکَپتگان و گۆن آییا هچ گپ و تران هم نبوتگ. من ائولی رندا ساجد حسینئے نام هما وهدا اِشکُتگ که من آییئے نبشتانک چه بلۆچستان‌ٹایمزا ونتگ‌اَت. منا یاتَ نبیت که کجام نبشتانک اَت بله چِد و پێش من ساجد حسینئے بابتا، منی هئیالا هجبر نه‌اِشکتگ.

اَنچۆ که کرۆنائے زمانگ اِنت، مئے نێمگا، مشکتا درهێن هَلک و دَر و بازار بند اَنت و مردم لۆگا نِندۆک اِنت. په وهدئے تێلانک دئیگا هرکَس وتی هِسابا یک هُنَرے سازیت، من هم همے وڑ آن بَله یک رۆچے من سَک بۆر و بێزار بوتان و بێزاری تهنا په کوارَنٹین بئیگئے سئوَبا اِنّه، بَله مشکتئے تَبد و لِوارا پوره منی ساه کَشِّتگ‌اَت.

چۆن که منا گَرماگ سَکّ تئوریت و مشکتئے تَبد و لِوار گوشئے تَرّونی آسے و من گوشئے چۆ ائییدئے پَسئے گۆشتا همے تَرّونئے آسا برِجَگا اِتان. گرمئے جَل و نێمرۆچئے ساهت اَت، من وَرگئے دَپارے وارت و شُتان دێم په وتی مُبایلا. من شَرّێن ساهتے اِنسٹاگرامئے اِسکرۆلِنگ و وَٹسَپئے اِسٹئیٹسانی چارگا گوازێنت. اِنسٹاگرام و وَٹسَپ اسٹئیٹسان من تهنا یکّێن تئوارا اِشکنگا اتان: «جَسٹِس‌فاربرَمش».

په من اے ناره و هِشٹئیگ نۆک نه‌اتنت که گوستگێن شَش رۆچا من سۆشل میڈیایا ڈَنُّک تربتا شهید بوتگێن شێرزال مَلکناز و آییئے ٹپّیێن گوَنڈل برمشئے نام و تئوارا اِشکنگا اتان. دمانێا رند من وابێن بوتان و وتی مُبایل اێر کرت، سَر هم سَرجاهئے سَرا کت و واب کَپتان. نه، بێهئیال آن! وپسگا پێسر من هم اِنسٹاگرام اسٹوریا یک وِڈیوے اَپلۆڑ کت و هِشٹئیگ #جَسٹِس‌فاربرمش جت و سر په وابا دات.

بَله اے واب منی دل و جانا نکَپت. من یک اَجَبێن وابے دیست و چه وابا پلّرزِتان. من چار سال و چار ماه اِنت که تربت ندیستگ بَله آ رۆچا من تربَتئے چئوک وابا دیست. من دیست که سیَه‌شَپ و تهار اِنت، مهلوک و مُچّی اِنت، من آن و تربت چئوک اِنت. دمانێا رَند من گِندان که همے تربت چئوکئے سَرا لهتێن رَستَر منی نێمگا پێداک اِنت. من وتا رَکّێنگئے کۆشِست کُت بَله من همے مارگا اِتان که گۆن اے رَستران جَنگ منی وَسئے گَپّے نه‌اِنت. گُڑا من تَتکان، همینچک که من تَتک کُت، تَتکان. تان من پُشتا که چَکّ تَرّێنت، من دیست که منی پُشتا مزنێن مُچیے که آ هم منی پُشتا تَچگا اِنت. من همے ساهتا کَمے گَل بوتان بَله پدا منی سر پِر بئیگا نه‌اَت که اے مُچّی په منی رَکّێنگا رَستَرانی رندا کَپتگ یا اے هم منی وڑا په وتی ساهئے رَکّێنگا منی پُشتا تَچگا اِنت؟

تربت چئوک من بَس همینچکا وابا دیستگ‌ات بَله منی واب گۆن تربت چئوکئے تَچگا هلاس نبوت. چه تربت چئوکامنی وابا سیدا جُمپ کُت و سویڈنا شُت. ائولا من تربت چئوکا اِتان و نون من سویڈنا آن. سویڈنا بَله من تربت چئوکئے وڑا مُچّی و مێڑی ندیست و نه که منی چم په مردمێا کَپت. من اێوک آن، یَک کئور و تَچۆکێن آپے. کئور، من و تَچۆکێن آپ.

من کئورئے لَمبا اۆشتاتگان، هامۆشی اِنت و کۆراسی اِنت. هچ وَڑێن برمش و چِڑِکّا نێست. نه تچۆکێن آپئے تئوار منی گۆشانَ کَپیت و نه که کئورئے سَرا مُرگئے چِری چِری و پیسکگے. من اۆشتاتگ کئورا چارگا آن و کئور منا. اے ساهتا گوشئے دنیا هلاس اَت، پَشت کَپتگێن مال و متاه همے کئور اَت و پَشت کپتگێن بنیادم منی جند. نه من اُستۆے کت، نه کئورا چِڑِکّا، بَله انچۆ سَما بئیگا اَت که کئور گۆن من هبر کنگا اِنت و من گۆن کئورا گوَراَمباز آن. کئورئے لَمبا اۆشتگا ساهتێا رَند گوشئے یَکّێا منا نپَسگیر کتگ‌اَت و منی ساهی گِپتگ‌ات و من همے مارگا اتان که اِند و نایندا منی اَرواها چه منی بالادا کَشّیت. من وتارا سک بَزّگ و بێوَس و لاچار مِهسوس کنگا اتان. اے دێم و آ دێما سَرسَر جنَگا اتان که چه کُجا یکّے تئوار بکنان، اِدا نه بَنیادمے گواهیت نه که مُرگے پیسکیت. من سَک بێوار و جَنجال اِتان، پوره یَکّێا منی گُٹّ داشتگ‌اَت و کَنس کُتگ‌ات. من په ساهئے زورگا سَرسَر و لگَتُّکی جنَگا اتان. نون من نێم واب و نێم‌اَگَهیئے تها آن و دلئے تها همے گوشگا آن که اے وابے ببات بَله من انگت زانت کنگا نه‌آن که اے وابے یا راستیے.

همے واب و آگهیا، ساهتے چه منی اَندَرا گوشئے یَکّێا سُبَک سُبَکّا گۆن من هَلوَت کُت: «ساجد هم اَنچۆ تَلوَسِتَگ» همینچکا منی چم پچ بوتنت و من وانگ و هئیران وتی تهتئے سَرا تَچک اتان. منی دل اَنچۆ لَرزگا اَت گوشئے منا زمین‌چَنڈێا ژامبَلێنتگ و دئور داتگ. منی دل گۆن وابا اَت. من پوره آگَه نه‌اتان و منا باوَر بئیگا نه‌ات که اے وابے بوتگ.

منا اَنگه هما وڑا سما بئیگا اَت که منی ساه گَٹّتگ و من سَرسَر جنَگا آن، تَلوَسگا آن. کَمُک دێرا وانگ و هئیران بئیگا رَند من وتی دل ڈَڈّ کُت و چِست بوت و نِشتان. منی تَهتئے کَشا دَریچهے هَست‌ات، من دَریچهئے پرده لێٹێنت و وتی همساهگئے لۆگئے درَچکئے شاهان چاران و جێڑگا اتان. من وتا جُست کَنگا اتان که:

من اے وابئے تها مَلکناز اتان یا ساجد؟

 

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

+ posts

Leave a Comment