Malguzaar Baloch

چه دلا مِهر و مُراداں پچ گرنت

بلۆچی زێمرئے تاریخ باز کوهن اِنت. پهلئوانی دئورا بلۆچی اهدی شئیر و شئیروَند جنَگ بوتگ. آیانی وتی اسَر و شیرکنیے. پدا وَڑ وڑێں گیدی سئوت، زهیرگ، لیلۆ و نازێنک جنگ بوتگ، اِشانی وتی اسَرے بوتگ.اے درهێں رَنگ شَرّ گۆش دارگ و ساڑایَگ بوتگ‌اَنت.
پَدا نۆکێں دئورے بِندات بوتگ. هاس هِندی ساز و زێمِرا بلۆچیئے گۆش دارۆکئے تها هم زێمرئے تام بدل کرت. بلۆچی سازندهان هم نۆکێں دئورے بِندات کرت. نۆکێ دئورا گزَل، نَزم و نۆکێں سئوت گوَشگ بوت که اِشانی تهنا شئیر نۆک نه‌اتنت، زێمِر هم نۆک اَت.

بلۆچی ساز و زێمرئے تها اے نۆکی، یک جُنزێئے دابا دێما آتک. اشیئے بندات چه کراچیا بوت. نۆکێن و واننده‌تِرێن زێمرکار و گشنده دێما آتکنت که اشانی تها اُستاد سَتار، اُستاد شفیع، اُستاد محمد جاڑُک، اُستاد ولی بلۆچ، اُستاد عزیز بلۆچ، اُستاد قاسم امین، اُستاد غلام رسول دینازهی، اُستاد عبدالرّشید (ستارئے برات) و دگه لهتێں نام هئوار اَنت.

اے پَدرێچئے تها، منی هئیالا اُستاد سَتّار هما مردم بیت که نۆکێں بلۆچی زێمرا گێشا گێش دێمتری نَسلا سرَ کنت. استادئے کلَب سک نامدارَ بیت و بلۆچی زبانا گشندهیئے اِزّت و شرَپ هم باز ودّانَ کنت. واجه سَتّارئے شاگِردانی تها گشنده و زێمرکار سَک باز بنت. اِشانی تها استاد اصغر بلۆچ، طاهر پیشکانی، شوکت مراد، عارف بلۆچ، نورخان بزنجو، منهاج مختار و دگه بازێں شاگردے هئوار اِنت که استادئے مهر و دلگۆشیانی پدا کامیاب و نامدار بوتگ‌اَنت.

اُستاد ستارئے ساهگا زێمر در برۆکانی لڑا اُستاد عبدالله ثنائے نام ھم گۆن اِنت. هالانکه گوِشگِ بیت که عبدالله ثنا، خلیل رونقئے شاگِرد بوتگ، بله خلیلا زێمِر چه اُستاد سَتّارا در بُرتگ.

واجه عبدالله ثنا، عارف بلۆچ و نورخان بزنجوئے اَهدئے گشندهے بوتگ. اے بلۆچی زێمرئے هما اهد اِنت که یکے وه زێمرئے تها نۆکی سک باز آتکگ و دومی، سازنده و اِزمکار، اِلمی رَنگا هم باز جُهد کنگا بوتگ‌اَنت و زێمرئے واننده بوتگ‌اَنت. اے اَهدا نام کَشّگ سک گران بوتگ بله عبدالله ثنایا همے زمانگا وتارا منّارێنتگ. اے گرانێں کارا پمێشکا سۆبێن بوتگ که اِزمئے لۆٹ و گزَراں زانتکار بوتگ. پمێشکا ساز و زێمرئے تَکا آییا تهنا سئوت و شئیر نگوشتگ، وتی یک رَنگے هم در آورتگی و آییئے رَنگا هم نام کَشِّتگ. آییا وتی گۆش دارۆک بوتگ که دلئے تبا گۆشِش داشتگ.

عبدالله ثنا کێچئے کَسانێں جاهێا پێداک بوتگ، وار و بێوَس بوتگ، وتی لاپئے گُزران بارێں چۆں کرتگی، بله داں گُڈّی وهدا گۆں بلۆچی زێمرا ھمگرنچ بوتگ. اے عبدالله ثنائے مهر و کمٹمنٹ بوتگ. آییا وتی دئور و نئوبتاں گزَل، لچه و نۆکێں نازێنک و سئوت جتا جتاێں راگ و دُناں، جتاێں ٹێکهاں گۆشتگ و آییئے لهتێں اَنچێں تَرز و دُن بوتگ که یاتگار بوتگ و مردمانا دۆست بوتگ‌اَنت، چۆ که:

من نزاناں چونێں اے سئوداگِر اَنت
چه دلا مهر و مراداں پچ گرنت

په داب و درۆشمے چِست اَنت مرۆچی سَر جنِکّانی
در اتکگ چه وتی دَرگاها پئیگَمبر جنِکّانی

یا
اے ساهئے ساز، اے مهرئے غم، اے زندگی منی نه‌اِنت
تئو دگرئے کِسّها کنئے، منی وتی منی نه‌اِنت

دگه اے وڑێں گچینێں دستونک آییا اێمن کَلیان، پَهاڑی، سارَنگ، بیروی، کماج و دگه مشهور و نامدارێں راگانی تها گوشتگ‌اَنت. اے وشێں دستونک و سئوت آییا اِزم و زێمرئے مهرا گوشتگ‌اَنت و بلۆچی ساز و زێمرارا وتی بهرئے دئیگئے جهدی کتگ. بلکێں چۆ گوَشت کنێں که آ یک زندگێں مردمے بوتگ، زندگێں مردم ساچشت و تخلیقئے نێمگا رئوت، چه ساهداری و جناوری زندا درَ کپیت. مرچی بِلّی چه اے دنیایا شتگ، بله آییئے اِزما، آییارا نمیرانێں زندے داتگ.

عبدالله ثنایا هجبر اے نجێڑِتگ که من وتی اُمرئے نێم بهرا کایان و اَنچێں نادراهیێئے آماچ باں که منی زندئے رۆچاں وارت یا که انچێں ھرچ و درچے لۆٹیت که آ چه منی وس و واکا در بیت. چۆ نجێڑتگی. بلکێں آییا زانتگ که منی اِزم چه اے نادراهیا مستر اِنت و منی ازم منی اِلاج اِنت. پشت کپیت اے هبر که راج منا چے دنت یا سرکار په من چے کنت، اے آیانی جێڑه اِنت…

بلۆچا گوشتگ اُشتر وتی بارا وت بارت، بس واجهئے جی جانا لۆٹیت. عبدالله ثنایا وتی لاپ و اِزمئے گم وت زُرتگ‌اَت بله اے راجئے زردار یا سرکارا ھمینکس تئوکل نبوت که آییئے اِلاجئے تئوجیلا دلا بکنت. اے درگتا چۆ گوَشگ بیت که ھما کارا که راجی بدواه کنگا اِنت، گۆں آیاں مئے زردار، سردار و سرکار ھمشئور اَنت.

عبدالله ثنائے نادراهی کساس سالے یا ھشت ماها پێش زانَگ بوتگ‌اَت که جگرئے نادراهیئے آماچ اِنت. اے نیاما ڈاکٹراں درمان و دارو کتگ‌ات. بوت کنت کمے گهتر بوت بله رندا اے نادراهیا پهک بێوار کرت.رَندا هسپتالئے مئیار بوت. بێوار اَت. اے درگتا اۆست ویلفیر، که په بلۆچ نادراهانی اِلاجا مدام ساڑی اِنت و پِنڈ و مۆر کنت، آییئے اِلاجئے جهدا کنت. آییا جار جتگ‌اَت که عبدالله ثنا نادراه اِنت و راج آییا کُمَک بکنت بله یک دو سرکاری وزیر نیاما کپت که ما عبداللهئے اِلاجا کنێں. بله رندا زانگ نبیت چے بوت.

بله عبدالله ثنایا وتی راه گِپت و شت. وتی جستی تاریخئے دێما اێر کتنت که تئو منی جستاں پسّئو کت کنئے و منی اِلاجا ھم تئو کنئے.

اے نادراهی تهنا منی بهرا نکپتگ، بلکێں گۆں من ھئوار منی مزن‌نامێں بلۆچی ساز و زێمرئے شهمیرێں استاد عبدالستار بلۆچ ، استاد شفیع بلۆچ دگه استادێں سازنده و بلۆچ ازمکارانی بهرا کپتگ‌اَنت.

اے گپ وتی جاها راست اَنت که مرگ په هَکّ اِنت و ھر سهدار رۆچے نه رۆچے رئوت. بله اے گواچن ڈالچار نبیت که عبدالله ثنا زندگ اِنت و آییئے اِزم نمیران اِنت و مُرتگ‌اَنت ھما که آیانی دست رَستگ  و آیاں په عبدالله ثنایا ھچ نکرتگ.

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

+ posts

Malguzar Baloch is a musician.

Leave a Comment